Ycq

Ilybius fenestratus, 112, 7.11 Immune response, 35 Indole, 126, 8.5

Indolizidines, 148, 150, 9.10, 9.12 Ingested substances, 13 Insecta, 7, 8 Invertin, 5 Invictolide, 64, 4.14 Ips paraconfusus, 90, 6.8 Ips pini, 90, 6.8 Iridoids, 91-94 Iridomyrmecin, 91, 6.12 Iridomyrmex, see Linepithema Iso-acids, 36, 39, 3.12, 3.17 Isobutyric acid, 36, 37, 75,3.12, 3.13, 3.23

Isocrematofuran, 105, 7.2 Isoflavones, 154, 9.17 Isoleucine, 36, 99, 148, 151, 168,

3.12,10.9 Isopentenyl pyrophosphate, 87, 88,

94, 99, 104, 6.2, 6.17, 7.1 Isoprene, 85, 6.1 Isoprenoids, 1.1

105-106 Isothiocyanates, 170,10.13 Isotopes, 69-70, Table 5.1 isotope effect, 76, 81-82 isotopic enrichment, 77 kinetic isotope effect, 81-82 Isovaleric acid, 52, 78, 5.10 Isoxazole glycosides, 154-155,9.19

0 0

Post a comment